OGŁOSZENIE

  1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 01/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie biopsji gruboigłowej i mammotomicznej piersi;

(Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej)

Pakiet nr 2

Wykonywania badań histopatologicznych w tym wykonywanie badania śródoperacyjnego intra;

Pakiet nr 3

Konsultacje ortopedyczne noworodków

(Specjalista w zakresie ortopedii, chirurg dziecięcej)

Czas trwania umowy: 36 miesięcy tj. 3 lata

 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content