Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG ZP-17/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

– PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.)

na: całodobowe żywienie pacjentów Szpitala

sprawa SAG ZP-17/2018

Przedmiot zamówienia: Całodobowe wyżywienie pacjentów w systemie ciągłym obejmujący wszystkie dni tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach  przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można pobrać ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Pracownikami upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Lucyna Wychowaniec – Naczelna Pielęgniarka tel. 41/ 20-13-818, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna, tel. 41/ 20-13-819, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 22.12.2018r.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content