Konkurs medyczny nr 6/2018

OGŁOSZENIE

 1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160).
 2. Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 06/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 1. Czas trwania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można zapoznać się w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Szpitala, w Dziale Zamówień Publicznych tel. 41/20-13-815 i 41/20-13-829 w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
 3. Druk oferty można pobrać w Dziale Zamówień Publicznych.
 4. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” należy składać w sekretariacie Szpitala ŚCMiN-Sz w Kielcach przy ul. Prostej 30 (Budynek Administracyjny)  w terminie do dnia 19.09.2018r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2018r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych ŚCMiN-SzS w Kielcach.
 6. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 5 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Wykonawca pozostaje związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Umotywowane protesty w formie pisemnej należy składać w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, natomiast odwołania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania konkursowego.
 9. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Pobierz dokumentację przetargową 

Skip to content