Konkurs medyczny nr 7/2018

OGŁOSZENIE

 1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.).
 2. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 07/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35, lub od godz. 14:35 do godz. 7:00,                 w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00 do godz. 7:00.

Pakiet nr 3

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników szpitala

(Specjalista w zakresie medycyny pracy)

Pakiet nr 4

Ocena ryzyka aneuploidii u płodu

 1. Czas trwania umowy: Pakiet nr 1 i 2 – 12 miesięcy,

                                     Pakiet nr 3 – 36 miesięcy

                                     Pakiet nr 4 – 24 miesiące

 1. Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorami umów można zapoznać się w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Szpitala tel. 41/20-13-806 lub 815 w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 14:30, w piątek 7:00 – 12:30, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
 2. Druk oferty można pobrać w Dziale Zamówień Publicznych.
 3. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs 07/2018 na świadczenie usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Pakiet nr …..należy składać w sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 20.09.2018r. do godz. 10:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018r. o godz. 10:30 w ŚCMiN-SzS w Kielcach.
 5. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Wykonawca pozostaje związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Umotywowane protesty w formie pisemnej należy składać w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, natomiast odwołania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu postępowania konkursowego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Pobierz dokumentację przetargową.

Skip to content