Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego – SAG-ZP 15/2020

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest wg. procedury obowiązującej dla postępowań na dostawy, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w § 1 ust. 2 a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019.2450) tj. o wartości poniżej 214.000 euro.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż:

Zadanie nr 1 –  Aparat USG – 1 sztuka

Zadanie nr 2 – Łóżko porodowe  – 2 sztuki

Zadanie nr 3 – Diatermia chirurgiczna – 1 sztuka

Zadanie nr 4 – Pulsoksymetr  – 2 sztuki

Zadanie nr 5 – Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z podstawą jezdną – 2 sztuki

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content