Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 04/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na:  Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych

sprawa SAG ZP – 04/2018

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań prenatalnych do aparatu DelfiaXpress 6000 Immunoanalyzer przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • Elżbieta Łazarczyk-Kołbuc – Młodszy Asystent w  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, tel. 041/ 20-13-835, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content