Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 06/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na:  Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych

sprawa SAG ZP – 06/2019

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań prenatalnych do aparatu DelfiaXpress 6000 Immunoanalyzer przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z Załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego   

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815 od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Elżbieta Łazarczyk-Kołbuc – Młodszy Asystent w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, tel. 041/ 20-13-835- od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku,   od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content