Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego – SAG ZP- 06/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2017r. poz. 1579

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego

sprawa SAG ZP- 06/2018

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna   tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Ewa Skibińska – p.o. Naczelnej Pielęgniarki     tel. 41/ 20-13-818, 862  – od 7ºº do 13ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 11ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content