Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP-13/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

sprawa SAG ZP- 13/2018

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na Zadania od 1 do 22

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 05.11.2018r. do godz. 10:00.

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego otworzy oferty w dniu 05.11.2018r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content