Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych – SAG ZP 11 – 2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579, 2018)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

sprawa SAG ZP-11/2018

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

• Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych,

tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

• mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej,

tel. 41/ 20-13-828 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

• Anna Złotnik – Położna epidemiologiczna

tel. 41/ 20-13-819 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożę operacyjnych z podziałem na 5 zadań:

Zadanie nr 1Materiały opatrunkowe niesterylne i kompresy, opatrunki sterylne

Zadanie nr 2 – Opatrunki sterylne i przylepce

Zadanie nr 3 – Materiały opatrunkowe sterylne

Zadanie nr 4 – Ubrania chirurgiczne j.u, czepki, zestawy do zabiegów, fartuchy chirurgiczne

Zadanie nr 5 – Zestawy do porodu, zestawy dla noworodka, koszule położnicze

Pobierz dokumentacje przetargową

Skip to content