Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP-05/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalist w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych

sprawa SAG ZP-05/2019

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna     tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej     tel. 41/ 20-13-828  – od 7ºº do 13ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 11ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content