Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej – SAG ZP – 12/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na: zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej

sprawa SAG ZP – 12/2019

Zmiana terminu składania ofert, upływa w dniu 03.10.2019r. godz. 10:00 – szczegóły w dokumentacji przetargowej

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • Grażyna Micek – Kierownik  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, tel. 041/ 20-13-830, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content