ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZPO-08/2021 – Zakup i dostawa płynów infuzyjnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) na: zakup i dostawa płynów infuzyjnych”

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych
  2. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ilość określa oferta asortymentowo-cenowa stanowiąca Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. Wszystkie pozycje dotyczące przedmiotu zamówienia stanowią jedną całość i nie podlegają wyłączeniu. Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego winien zaoferować realizację przedmiotu zamówienia w całości, bez dzielenie go na poszczególne pozycje. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:

              – ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U 2020r. poz. 944);

              – Zamawiający dopuszcza zmianę zamówienia polegającą na rezygnacji z danej części asortymentu z jednoczesnym zwiększeniem zamówienia innego asortymentu w danym zadaniu,  pod warunkiem zachowania wartości ofertowych cen jednostkowych;

              – W przypadku wyczerpania limitu ilościowego wyspecyfikowanego asortymentu w trakcie obowiązywania umowy i konieczności dodatkowych zamówień, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu utrzymanie oferowanych cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy.

  1. Informacje w zakresie zasad realizacji dostaw, wynagrodzenia itp. określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podawania przyczyny.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content