Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego – SAG ZP-01/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego

sprawa SAG ZP-01/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Siatki i taśmy do naprawy statyki narządu rodnego

Zadanie nr 2 – Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content