Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG ZP-19/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

– PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na: całodobowe żywienie pacjentów Szpitala

sprawa SAG ZP-19/2019

Przedmiot zamówienia: Całodobowe wyżywienie pacjentów w systemie ciągłym obejmujący wszystkie dni tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach  przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pracownikami upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Joanna Zajęcka – Dietetyk tel. 694-693-709, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Lucyna Wychowaniec – Naczelna Pielęgniarka, tel. 41/ 20-13-818, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 22.12.2018r.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content