Adaptacja pomieszczeń po byłej szatni szpitalnej na pomieszczenia Poradni Leczenia Niepłodności i Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej – SAG ZP-08/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.

na: adaptacja pomieszczeń po byłej szatni szpitalnej na pomieszczenia Poradni Leczenia Niepłodności i Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej.

Sprawa SAG ZP-08/2020

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 15ºº w piątek od 7ºº do 15ºº
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej i Sekcji Administracyjno-Gospodarczej tel. 041/ 20-13-813 – od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 15ºº w piątek od 7ºº do 15ºº

Numer Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 567069-N-2020

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content