Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG-ZP 25/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

– PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na: Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala

sprawa SAG-ZP 25/2017

Przedmiot zamówienia: Całodobowe wyżywienie pacjentów w systemie ciągłym obejmujący wszystkie dni tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach  przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala, otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pobrać ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Pracownikami upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Ewa Skibińska – p.o. Naczelnej Pielęgniarki tel. 41/ 20-13-862, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna      tel. 41/ 20-13-819, pon. –  czw. w godz. 7ºº-15ºº, pt. w godz. 7ºº-13ºº

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 22.12.2017r.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content