Modernizacja instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach piwnicznych budynku nr 3 ŚCMiN-SzS w Kielcach w systemie zaprojektuj i wykonaj – SAG ZP- 01/2018  

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2017r. poz. 1579

na: Modernizacja  instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach piwnicznych budynku nr 3 ŚCMiN-SzS w Kielcach w systemie zaprojektuj i wykonaj

Sprawa SAG ZP- 01/2018

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej i Sekcji Administracyjno-Gospodarczej tel. 041/ 20-13-813 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczą zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala – Dział Zamówień Publicznych, otrzymać drogą pocztową  po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content