Na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy – SAG ZP – 14/2016

06OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164z póź.zm.)

na:  Na dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy

sprawa SAG ZP – 14/2016

Pobierz dokumentację przetargową

Poprawione załączniki nr 1 i nr 6

Skip to content