Zakup i dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego – SAG ZP- 16/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: zakup i dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego

sprawa SAG ZP- 16/2017

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • dr med. Renata Bereta-Kurczych – Kierownik Działu Anestezjologii i Bloku Operacyjnego tel. 41/ 20-13-911  – od poniedziałku do piątku od 7ºº do 13ºº
  • Magdalena Gawlik – p.o. Położna Koordynująca Działu Anestezjologii i Bloku Operacyjnego tel. 041/ 20-13-911 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content