Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych – SAG ZP-20/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

sprawa SAG ZP-20/2017

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. 41/ 20-13-828 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych oraz surowców recepturowych na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz dokumentację przetargową.

Skip to content