Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi laparoskopowych, histeroskopowych i elektrochirurgicznych – SAG ZP-22/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz.1579)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego narzędzi laparoskopowych, histeroskopowych i elektrochirurgicznych

sprawa SAG ZP-22/2017

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Dr n. med. Andrzej Witczak – Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego tel. 41/ 20-13-880 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od 7ºº do 13ºº w piątek
  • Magdalena Gawlik – p.o. Położna Koordynująca Działu Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym tel. 41/ 20-13-870/872 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego ubrań narzędzi laparoskopowych, histeroskopowych i elektrochirurgicznych oraz pozostałego asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 do SIWZ z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Narzędzia histeroskopowe i laparoskopowe

Zadanie nr 2 – Narzędzia do elektrochirurgii

Zadanie nr 3 – Narzędzia laparoskopowe

Pobierz dokumentację przetargową

 

Skip to content