Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-12/2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych

sprawa SAG ZP-12/2016

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content