Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego obłożeń operacyjnych – SAG ZP-15/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego obłożeń operacyjnych

sprawa SAG ZP-15/2017

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Anna Złotnik – Położna epidemiologiczna, tel. 41/ 20-13-819 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego ubrań chirurgicznych j.u, czepków, zestawów do zabiegów, fartuchów chirurgicznych i pozostałego asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2 do SIWZ

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content