Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 02/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na:  Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych

sprawa SAG ZP – 02/2017

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań prenatalnych do aparatu DelfiaXpress 6000 Immunoanalyzer przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content