Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 10/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póż.zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych

sprawa SAG ZP- 10/2017

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00.
  • mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 41/ 20-13-828 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00.

Pobierz dokumentację przetargową

 

Skip to content