Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP- 03/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalistyczny w Kielcach   ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W  PRZETARU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych

sprawa SAG ZP- 03/2017

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznychtel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 41/ 20-13-828  – od 7ºº do 13ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 11ºº w piątek

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczą zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala – Dział Zamówień Publicznych, otrzymać drogą pocztową                po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pobrać ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na Zadania od 1 do 4

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 23.02.2017r. do godz. 10:00.

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego otworzy oferty w dniu 23.02.2017r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content