Zakup i dostawa odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym – SAG ZP – 26/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na:  zakup i dostawę odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym

sprawa SAG ZP – 26/2017

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymogami doposażenia aparaturowego został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala, otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pobrać ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • mgr Grażyna Micek  – Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, tel. 41/ 20-13-830 – pon. – czw.  w godz. 7:00-15:00,  piątek godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content