Zakup i dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP – 18/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na:  zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz  z dzierżawą analizatora

sprawa SAG ZP – 18/2017

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do hematologii z CRP przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala, otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pobrać ze strony internetowej.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • mgr Grażyna Micek  – Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, tel. 041/ 20-13-830 – pon. – czw.  w godz. 7:00-15:00,  piątek godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content