Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-11/2017   

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póż.zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych

sprawa SAG ZP-11/2017    

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. 41/ 20-13-828 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala, otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pobrać ze strony internetowej

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content