Zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologicznej – SAG ZP – 02/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na:  zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

dla Pracowni Mikrobiologicznej

sprawa SAG ZP – 02/2018

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników do serologii grupy krwi Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z testami do ich oznaczania i podłożami, a także dzierżawa aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z odczynnikami przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zadanie nr 1 – Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości i aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych

Zadanie nr 2 – Odczynniki dla Pracowni Mikrobiologicznej

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia została na strony internetowej Zamawiającego pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • mgr Elżbieta  Majcherska  – St. Asystent Pracowni Mikrobiologicznej, t el. 41/ 20-13-846 – pon. – czw.  w godz. 7:00-15:00,  piątek godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content