Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Czerwiec 2021

Zagadnienia ogólne

Zdrowie publiczne.

Dz.U.2021.183 t.j.  |  ustawa  z dnia  11 września 2015  r.  |  Akt obowiązujący

Konsultanci w ochronie zdrowia.

Dz.U.2019.886 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 listopada 2008  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Ochrona zdrowia psychicznego.

Dz.U.2020.685 t.j.  |  ustawa  z dnia  19 sierpnia 1994  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Akredytacja w ochronie zdrowia.

Dz.U.2016.2135 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 listopada 2008  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

System informacji w ochronie zdrowia.

Dz.U.2021.666 t.j.  |  ustawa  z dnia  28 kwietnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

System Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Dz.U.2013.770  |  rozporządzenie  z dnia  25 czerwca 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.2003.120.1126  |  rozporządzenie  z dnia  23 czerwca 2003  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Dz.U.2013.1562  |  rozporządzenie  z dnia  12 grudnia 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Działalność lecznicza.

Dz.U.2021.711 t.j.  |  ustawa  z dnia  15 kwietnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

 

 

 

 

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Dz.U.2015.1331 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  20 grudnia 2012  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dz.U.2020.830 t.j.  |  ustawa  z dnia  8 czerwca 2017  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Dz.U.2021.430 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  6 lutego 2012  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Sposób organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Dz.U.2012.1406  |  rozporządzenie  z dnia  5 grudnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Dz.U.2020.4 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  17 lipca 2014  r.  |  Akt obowiązujący

Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2012.1536  |  rozporządzenie  z dnia  20 grudnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dz.U.2012.1545  |  rozporządzenie  z dnia  28 grudnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dz.U.2011.151.896  |  rozporządzenie  z dnia  20 lipca 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2012.808  |  rozporządzenie  z dnia  5 lipca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach.

Dz.U.2012.741  |  rozporządzenie  z dnia  27 czerwca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Leczenie krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dz.U.2021.504 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  16 października 2017  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Rodzaje, zakres i wzory oraz sposób przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2020.788  |  rozporządzenie  z dnia  29 kwietnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta.

Dz.U.2012.420  |  rozporządzenie  z dnia  10 kwietnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dz.U.2013.380  |  rozporządzenie  z dnia  8 marca 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Współpraca podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.U.2019.689  |  rozporządzenie  z dnia  26 marca 2019  r.  |  Akt obowiązujący

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dz.U.2020.2181 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  24 sierpnia 2017  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej.

Dz.U.2011.211.1261  |  rozporządzenie  z dnia  22 września 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dz.U.2020.849 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 listopada 2008  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.

Dz.U.2009.76.641  |  ustawa  z dnia  24 kwietnia 2009  r.  |  Akt obowiązujący

Nadanie statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta.

M.P.2018.53  |  zarządzenie  z dnia  5 stycznia 2018  r.  |  Akt obowiązujący

 

Lekarze

Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2021.790 t.j.  |  ustawa  z dnia  5 grudnia 1996  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2019.2335  |  rozporządzenie  z dnia  27 listopada 2019  r.  |  Akt obowiązujący

Kwalifikacje zawodowe lekarzy, uprawniające do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Dz.U.1997.9.49  |  rozporządzenie  z dnia  22 stycznia 1997  r.  |  Akt obowiązujący

Specjalizacje lekarskie niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

Dz.U.2010.110.736  |  rozporządzenie  z dnia  18 czerwca 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.278  |  ustawa  z dnia  13 lutego 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Dz.U.2018.2435  |  ustawa  z dnia  9 listopada 2018  r.  |  Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Dz.U.2020.2400  |  ustawa  z dnia  19 listopada 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.1566  |  rozporządzenie  z dnia  31 sierpnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2014.474 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  26 września 2012  r.  |  Akt obowiązujący

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA

Dz.U.2014.474 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  26 września 2012  r.  |  Akt obowiązujący

 

Pielęgniarki i położne

Zawody pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2021.479 t.j.  |  ustawa  z dnia  15 lipca 2011  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dz.U.2017.1026  |  rozporządzenie  z dnia  16 maja 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Samorząd pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2021.628 t.j.  |  ustawa  z dnia  1 lipca 2011  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2016.1761  |  rozporządzenie  z dnia  30 września 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2012.970  |  rozporządzenie  z dnia  20 sierpnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2012.1441  |  rozporządzenie  z dnia  29 listopada 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2012.545  |  rozporządzenie  z dnia  2 maja 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2012.770  |  rozporządzenie  z dnia  14 czerwca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykaz badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Dz.U.2018.299  |  rozporządzenie  z dnia  18 stycznia 2018  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędny do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2012.817  |  rozporządzenie  z dnia  9 lipca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Dz.U.2012.1545  |  rozporządzenie  z dnia  28 grudnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

 

Farmacja

 

Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2021.974 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 września 2001  r.  |  Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dz.U.2001.126.1382  |  ustawa  z dnia  6 września 2001  r.  |  Akt obowiązujący

Dz.U.2003.37.325  |  rozporządzenie  z dnia  13 stycznia 2003  r.  |  Akt obowiązujący

Wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Dz.U.2016.1819  |  rozporządzenie  z dnia  21 października 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Zawód felczera.

Dz.U.2021.742 t.j.  |  ustawa  z dnia  20 lipca 1950  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Dz.U.2020.1772 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  12 stycznia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Wzór wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2014.10  |  rozporządzenie  z dnia  12 grudnia 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych.

Dz.U.2015.2101  |  rozporządzenie  z dnia  3 grudnia 2015  r.  |  Akt obowiązujący

Zawód farmaceuty.

Dz.U.2021.97  |  ustawa  z dnia  10 grudnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane za te badania.

Dz.U.2016.1179  |  rozporządzenie  z dnia  1 sierpnia 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje.

Dz.U.2021.166 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  11 września 2006  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.U.2021.523 t.j.  |  ustawa  z dnia  12 maja 2011  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Dz.U.2003.37.325  |  rozporządzenie  z dnia  13 stycznia 2003  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

Dz.U.2012.236  |  rozporządzenie  z dnia  27 lutego 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Podstawowe warunki prowadzenia apteki.

Dz.U.2002.187.1565  |  rozporządzenie  z dnia  18 października 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Praktyka zawodowa w aptece.

Dz.U.2009.31.215  |  rozporządzenie  z dnia  16 lutego 2009  r.  |  Akt obowiązujący

Odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.2002.126.1082  |  rozporządzenie  z dnia  17 lipca 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Wzór prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Dz.U.2002.187.1566  |  rozporządzenie  z dnia  18 października 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.

Dz.U.2018.499  |  rozporządzenie  z dnia  20 lutego 2018  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Dz.U.2002.171.1395  |  rozporządzenie  z dnia  30 września 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Dz.U.2002.161.1338  |  rozporządzenie  z dnia  26 września 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Zapotrzebowania oraz wydawanie z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Dz.U.2018.2008  |  rozporządzenie  z dnia  12 października 2018  r.  |  Akt obowiązujący

 

 

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2019.2019  |  ustawa  z dnia  11 września 2019  r.  |  Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2019.2020  |  ustawa  z dnia  11 września 2019  r.  |  Akt obowiązujący

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2020.2439  |  rozporządzenie  z dnia  23 grudnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Protokoły postępowania oraz dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2020.2434  |  rozporządzenie  z dnia  18 grudnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

 

Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

Dz.U.2011.96.559  |  rozporządzenie  z dnia  10 maja 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych.

Dz.U.2020.2397  |  rozporządzenie  z dnia  22 grudnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

M.P.2021.11  |  obwieszczenie  z dnia  1 stycznia 2021  r.  |  Akt obowiązujący

Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Dz.U.2020.227 t.j.  |  ustawa  z dnia  28 czerwca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dz.U.2020.1666 t.j.  |  ustawa  z dnia  9 listopada 2018  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.

Dz.U.2020.1028  |  rozporządzenie  z dnia  25 maja 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Profesjonalizacja zamówień publicznych – Budowanie struktur na potrzeby profesjonalizacji zamówień publicznych.

Dz.U.UE.L.2017.259.28  |  zalecenie  z dnia  3 października 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Dz.U.2020.2452  |  rozporządzenie  z dnia  30 grudnia 2020  r.  |  Akt obowiązujący

 

Dyscyplina finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dz.U.2021.289 t.j.  |  ustawa  z dnia  17 grudnia 2004  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dz.U.2020.1842 t.j.  |  ustawa  z dnia  2 marca 2020  r.  |  Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2001.106.1149  |  ustawa  z dnia  24 sierpnia 2001  r.  |  Akt obowiązujący

Rejestr prowadzony przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Dz.U.2013.933 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  5 lipca 2005  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Działanie organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela.

Dz.U.2019.189 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  5 lipca 2005  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

 

Pozostałe przepisy ogólne

Kodeks pracy.

Dz.U.2020.1320 t.j.  |  ustawa  z dnia  26 czerwca 1974  r.  |  Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dz.U.1974.24.142  |  ustawa  z dnia  26 czerwca 1974  r.  |  Akt obowiązujący

Kodeks karny.

Dz.U.2020.1444 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 czerwca 1997  r.  |  Akt obowiązujący

Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2017.665 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 czerwca 1997  r.  |  Akt obowiązujący

art. 53-61art. 63(a)art. 63(b)art. 121-129

Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Dz.U.1990.54.310  |  ustawa  z dnia  20 lipca 1990  r.  |  Akt obowiązujący

Związki zawodowe.

Dz.U.2019.263 t.j.  |  ustawa  z dnia  23 maja 1991  r.  |  Akt obowiązujący

 

Świadectwo pracy.

Dz.U.2020.1862 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  30 grudnia 2016  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1950.36.332  |  ustawa  z dnia  18 lipca 1950  r.  |  Akt obowiązujący

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dz.U.2020.1398 t.j.  |  ustawa  z dnia  27 sierpnia 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dz.U.2020.830 t.j.  |  ustawa  z dnia  8 czerwca 2017  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Prawo budowlane.

Dz.U.2020.1333 t.j.  |  ustawa  z dnia  7 lipca 1994  r.  |  Akt obowiązujący

Książka obiektu budowlanego.

Dz.U.2003.120.1134  |  rozporządzenie  z dnia  3 lipca 2003  r.  |  Akt obowiązujący

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.2010.109.719  |  rozporządzenie  z dnia  7 czerwca 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Charakterystyka energetyczna budynków.

Dz.U.2021.497 t.j.  |  ustawa  z dnia  29 sierpnia 2014  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Dz.U.2004.43.408  |  rozporządzenie  z dnia  3 marca 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.320 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  8 września 2015  r.  |  Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  12 kwietnia 2002  r.  |  Akt obowiązujący

 

Ochrona przyrody.

Dz.U.2020.55 t.j.  |  ustawa  z dnia  16 kwietnia 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Finanse publiczne.

Dz.U.2021.305 t.j.  |  ustawa  z dnia  27 sierpnia 2009  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Rachunkowość.

Dz.U.2021.217 t.j.  |  ustawa  z dnia  29 września 1994  r.  |  Akt obowiązujący

Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dz.U.2020.1057 t.j.  |  ustawa  z dnia  24 kwietnia 2003  r.  |  Akt obowiązujący

 

Skip to content