Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

SIERPIEŃ 2017

Zagadnienia ogólne

Zdrowie publiczne.

Dz.U.2015.1916  |  ustawa  z dnia  11 września 2015  r.  |  Akt obowiązujący

Ochrona zdrowia psychicznego.

Dz.U.2017.882 t.j.  |  ustawa  z dnia  19 sierpnia 1994  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Akredytacja w ochronie zdrowia.

Dz.U.2016.2135 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 listopada 2008  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Konsultanci w ochronie zdrowia.

Dz.U.2017.890 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 listopada 2008  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

System informacji w ochronie zdrowia.

Dz.U.2016.1535 t.j.  |  ustawa  z dnia  28 kwietnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2017.957 t.j.  |  ustawa  z dnia  9 listopada 1995  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

System Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Dz.U.2013.770  |  rozporządzenie  z dnia  25 czerwca 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2017.599  |  ustawa  z dnia  24 lutego 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Ustalenie samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia.

M.P.1953.A-53.596  |  zarządzenie  z dnia  12 maja 1953  r.  |  Akt obowiązujący

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

Dz.U.2013.671  |  rozporządzenie  z dnia  6 czerwca 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

Dz.U.2017.468  |  rozporządzenie  z dnia  27 lutego 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2014.1539 t.j.  |  ustawa  z dnia  11 marca 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

M.P.2016.800  |  komunikat  z dnia  5 sierpnia 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.2003.120.1126  |  rozporządzenie  z dnia  23 czerwca 2003  r.  |  Akt obowiązujący

Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2017.1217  |  rozporządzenie  z dnia  13 czerwca 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Dz.U.2016.1492  |  rozporządzenie  z dnia  4 sierpnia 2016  r.  |  Akt obowiązujący

System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2013.514  |  rozporządzenie  z dnia  19 kwietnia 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Dz.U.2016.1539  |  rozporządzenie  z dnia  15 września 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia.

Dz.U.2014.1207  |  rozporządzenie  z dnia  5 września 2014  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2015.1908  |  rozporządzenie  z dnia  17 listopada 2015  r.  |  Akt obowiązujący

Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1950.36.332  |  ustawa  z dnia  18 lipca 1950  r.  |  Akt obowiązujący

Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Dz.U.2005.81.716  |  rozporządzenie  z dnia  22 kwietnia 2005  r.  |  Akt obowiązujący

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2011.33.166  |  rozporządzenie  z dnia  2 lutego 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2017.547 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  23 grudnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Określenie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności.

Dz.U.2004.275.2734  |  rozporządzenie  z dnia  21 grudnia 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Gatunki zwierząt niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.

Dz.U.2011.173.1037  |  rozporządzenie  z dnia  3 sierpnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób, tryb i terminy występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach.

Dz.U.2012.1505  |  rozporządzenie  z dnia  20 grudnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych.

Dz.U.2008.59.365  |  rozporządzenie  z dnia  27 marca 2008  r.  |  Akt obowiązujący

Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Dz.U.2014.24  |  ustawa  z dnia  22 listopada 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Przekazanie uprawnień, dotyczących zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia zatrudnionych w służbie państwowej i w instytucjach państwowych.

M.P.1952.A-53.789  |  zarządzenie  z dnia  5 czerwca 1952  r.  |  Akt obowiązujący

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

M.P.1996.19.231  |  zarządzenie  z dnia  12 marca 1996  r.  |  Akt obowiązujący

Rodzaj i zakres badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia.

Dz.U.2006.83.579  |  rozporządzenie  z dnia  25 kwietnia 2006  r.  |  Akt obowiązujący

Minimalne wymagania dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia.

Dz.U.2013.999  |  rozporządzenie  z dnia  14 sierpnia 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia.

Dz.U.2012.1458  |  rozporządzenie  z dnia  11 grudnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Program szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposób przeprowadzania tych szkoleń.

Dz.U.2016.604 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  10 maja 2004  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2017.1348 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  6 czerwca 2014  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2014.1545  |  rozporządzenie  z dnia  4 listopada 2014  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.

Dz.U.2013.1562  |  rozporządzenie  z dnia  12 grudnia 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych.

Dz.U.2010.240.1610  |  rozporządzenie  z dnia  3 grudnia 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dz.U.2015.2108 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  29 września 2011  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Dz.U.2017.796  |  rozporządzenie  z dnia  3 kwietnia 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Dz.U.2007.18.112  |  rozporządzenie  z dnia  18 stycznia 2007  r.  |  Akt obowiązujący

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach …

Rozciągnięcie przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników.

Dz.U.1952.37.260  |  rozporządzenie  z dnia  30 lipca 1952  r.  |  Akt obowiązujący

… Dz.U.52.37.260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 lipca 1952 r. w

Informacja udzielana zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dz.U.2016.1754  |  rozporządzenie  z dnia  13 października 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Sprowadzanie z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia.

Dz.U.2012.348  |  rozporządzenie  z dnia  14 marca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Organy kontroli zawodowej oraz postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1950.47.431  |  rozporządzenie  z dnia  22 września 1950  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakres tych badań.

Dz.U.1996.101.473  |  rozporządzenie  z dnia  12 lipca 1996  r.  |  Akt obowiązujący

Recepty lekarskie.

Dz.U.2016.62 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  8 marca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Podstawowe warunki prowadzenia apteki.

Dz.U.2002.187.1565  |  rozporządzenie  z dnia  18 października 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1997.78.483  |  konstytucja  z dnia  2 kwietnia 1997  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

Dz.U.2016.331 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  25 kwietnia 2002  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, tryb postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Dz.U.2013.954 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  18 grudnia 2002  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt.

Wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

Dz.U.2002.194.1632  |  rozporządzenie  z dnia  8 listopada 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.2002.108.953  |  rozporządzenie  z dnia  26 czerwca 2002  r.  |  Akt obowiązujący

Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2014.866  |  rozporządzenie  z dnia  26 czerwca 2014  r.  |  Akt obowiązujący

Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Dz.U.2007.143.1002  |  rozporządzenie  z dnia  20 czerwca 2007  r.  |  Akt obowiązujący

Powołanie Społecznej Rady Zdrowia.

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2015.2069  |  rozporządzenie  z dnia  9 listopada 2015  r.  |  Akt obowiązujący

Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Dz.U.2004.43.408  |  rozporządzenie  z dnia  3 marca 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2016.1743 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  6 listopada 2013  r.  |  Akt obowiązujący

 

Sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Dz.U.2013.1379 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  1 sierpnia 2002  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2016.1146 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  8 września 2015  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.U.2013.489  |  rozporządzenie  z dnia  18 kwietnia 2013  r.  |  Akt obowiązujący

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.9.59  |  zarządzenie  z dnia  2 lipca 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dz.U.2012.739  |  rozporządzenie  z dnia  26 czerwca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.7.45  |  zarządzenie  z dnia  5 października 2009  r.  |  Akt obowiązujący

Kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Dz.U.2016.1172  |  rozporządzenie  z dnia  22 lipca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Dz.U.2016.192 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  20 czerwca 2008  r.  |  Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzory i terminy przekazywania raportów zawierających te informacje.

Dz.U.2010.94.610  |  rozporządzenie  z dnia  18 maja 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Służba medycyny pracy.

Dz.U.2014.1184 t.j.  |  ustawa  z dnia  27 czerwca 1997  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Zawód felczera.

Dz.U.2016.1618 t.j.  |  ustawa  z dnia  20 lipca 1950  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Leczenie niepłodności.

Dz.U.2017.865 t.j.  |  ustawa  z dnia  25 czerwca 2015  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dz.U.2016.1793 t.j.  |  ustawa  z dnia  27 sierpnia 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Publiczna służba krwi.

Dz.U.2014.332 t.j.  |  ustawa  z dnia  22 sierpnia 1997  r.  |  Akt obowiązujący

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2017.1000 t.j.  |  ustawa  z dnia  1 lipca 2005  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dz.U.2016.1866 t.j.  |  ustawa  z dnia  5 grudnia 2008  r.  |  Akt obowiązujący

Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dz.U.2016.1868 t.j.  |  ustawa  z dnia  8 września 2006  r.  |  Akt obowiązujący

Wyroby medyczne.

Dz.U.2017.211 t.j.  |  ustawa  z dnia  20 maja 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dz.U.1993.17.78  |  ustawa  z dnia  7 stycznia 1993  r.  |  Akt obowiązujący

 

Prawa pacjenta

 

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dz.U.2017.1318 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 listopada 2008  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.U.2011.113.660  |  ustawa  z dnia  28 kwietnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

art. 4

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.

Dz.U.2009.76.641  |  ustawa  z dnia  24 kwietnia 2009  r.  |  Akt obowiązujący

art. 1 ust. 1art. 12art. 13art. 17-19

 

Lekarze

Zawody lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2017.125 t.j.  |  ustawa  z dnia  5 grudnia 1996  r.  |  Akt obowiązujący

Kwalifikacje zawodowe lekarzy, uprawniające do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Dz.U.1997.9.49  |  rozporządzenie  z dnia  22 stycznia 1997  r.  |  Akt obowiązujący

Specjalizacje lekarskie niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

Dz.U.2010.110.736  |  rozporządzenie  z dnia  18 czerwca 2010  r.  |  Akt obowiązujący

Izby lekarskie.

Dz.U.2016.522 t.j.  |  ustawa  z dnia  2 grudnia 2009  r.  |  Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38  |  zarządzenie  z dnia  30 marca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

 

 

Pielęgniarki i położne

Zawody pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2016.1251 t.j.  |  ustawa  z dnia  15 lipca 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Zakres zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2016.1567  |  rozporządzenie  z dnia  21 września 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Zadania służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji.

Dz.U.2011.206.1223  |  rozporządzenie  z dnia  13 września 2011  r.  |  Akt obowiązujący

Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dz.U.2017.1026  |  rozporządzenie  z dnia  16 maja 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2017 r.

Dz.Urz.MZ.2016.130  |  obwieszczenie  z dnia  13 grudnia 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2017.50  |  zarządzenie  z dnia  21 kwietnia 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Zasady przyznawania nagród pracownikom zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.Urz.MZiOS.1984.12.64  |  zarządzenie  z dnia  2 listopada 1984  r.  |  Akt obowiązujący

Organizowanie Olimpiady Pielęgniarstwa i Olimpiady Położnych.

Dz.Urz.MZiOS.1984.7.41  |  zarządzenie  z dnia  31 maja 1984  r.  |  Akt obowiązujący

Nabywanie kwalifikacji pielęgniarskich przez asystentki pielęgniarskie.

Dz.Urz.MZiOS.1982.1.4  |  zarządzenie  z dnia  30 grudnia 1981  r.  |  Akt obowiązujący

Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dz.U.2016.1792  |  rozporządzenie  z dnia  25 października 2016  r.  |  Akt obowiązujący

… cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i …

Wzory dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Dz.U.2013.222  |  rozporządzenie  z dnia  4 lutego 2013  r.  |  Akt obowiązujący

… w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i …

Skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych.

Dz.U.2012.1106  |  rozporządzenie  z dnia  26 września 2012  r.  |  Akt obowiązujący

… trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych …

Szczegółowy zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędny do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2012.817  |  rozporządzenie  z dnia  9 lipca 2012  r.  |  Akt obowiązujący

… i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej …

Samorząd pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2011.174.1038  |  ustawa  z dnia  1 lipca 2011  r.  |  Akt obowiązujący

… zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. Art.  2.  1.  Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej …

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne.

Dz.U.2015.1971  |  rozporządzenie  z dnia  28 października 2015  r.  |  Akt obowiązujący

… i nazwisko, b) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej, c) podpis. 2. Dane, …

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2016.1761  |  rozporządzenie  z dnia  30 września 2016  r.  |  Akt obowiązujący

… nr ……………… Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Dyplom nr…………….. Pani/Pan ………………………………………………………………………………………………………………………… …

Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej.

M.P.2013.590  |  obwieszczenie  z dnia  28 czerwca 2013  r.  |  Akt obowiązujący

… potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy …

Szczegółowe wymagania dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2012.970  |  rozporządzenie  z dnia  20 sierpnia 2012  r.  |  Akt obowiązujący

… zawodowe prowadzą nauczyciele akademiccy, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem; 3) nauczyciele prowadzący zajęcia teoretyczne …

Sposób i tryb prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2012.545  |  rozporządzenie  z dnia  2 maja 2012  r.  |  Akt obowiązujący

… ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, 3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu

 

Farmacja

 

Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2016.2142 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 września 2001  r.  |  Akt obowiązujący

art. 68 ust. 1art. 68 ust. 3art. 70art. 71rozdz. 7

Szczegółowe warunki i tryb postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

Dz.U.2012.236  |  rozporządzenie  z dnia  27 lutego 2012  r.  |  Akt obowiązujący

Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje.

Dz.U.2015.1889 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  11 września 2006  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Dz.U.2003.37.325  |  rozporządzenie  z dnia  13 stycznia 2003  r.  |  Akt obowiązujący

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.U.2016.1536 t.j.  |  ustawa  z dnia  12 maja 2011  r.  |  Akt obowiązujący

art. 6-8art. 41-47art. 49art. 80 ust. 1art. 81

Poinformowanie o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Dz.Urz.MZ.2017.47  |  obwieszczenie  z dnia  7 kwietnia 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Poinformowanie o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Dz.Urz.MZ.2016.87  |  obwieszczenie  z dnia  7 września 2016  r.  |  Akt obowiązujący

Typy aptek oraz zakres i rodzaj czynności należących do poszczególnych typów.

Dz.Urz.MZiOS.1987.12.81  |  zarządzenie  z dnia  19 listopada 1987  r.  |  Akt obowiązujący

 

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2015.2164 t.j.  |  ustawa  z dnia  29 stycznia 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2017.201 t.j.  |  ustawa  z dnia  29 sierpnia 1997  r.  |  Akt obowiązujący

art. 14(s)

Użycie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych.

Dz.U.2017.1320  |  rozporządzenie  z dnia  27 czerwca 2017  r.  |  Akt obowiązujący

art. 10(g)  |  12 lipca 2017

Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania.

Dz.U.2016.2038  |  rozporządzenie  z dnia  15 grudnia 2016  r.  |  Akt obowiązujący

art. 98 ust. 4  |  30 grudnia 2016

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2016.1128  |  rozporządzenie  z dnia  26 lipca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

art. 96 ust. 5  |  28 lipca 2016

Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2016.1127  |  rozporządzenie  z dnia  26 lipca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

art. 11 ust. 6  |  28 lipca 2016

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dz.U.2016.1126  |  rozporządzenie  z dnia  26 lipca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

art. 25 ust. 2  |  28 lipca 2016

Wykaz robót budowlanych.

Dz.U.2016.1125  |  rozporządzenie  z dnia  26 lipca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

art. 2(c)  |  28 lipca 2016

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dz.U.2015.2263  |  rozporządzenie  z dnia  28 grudnia 2015  r.  |  Akt obowiązujący

art. 11 ust. 8  |  9 września 2016, 1 stycznia 2016

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2015.2254  |  rozporządzenie  z dnia  28 grudnia 2015  r.  |  Akt obowiązujący

art. 35 ust. 3  |  1 stycznia 2016

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2014.964 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  22 marca 2010  r.  |  Akt obowiązujący

art. 198 pkt 1  |  19 stycznia 2017, 20 lutego 2013, 29 marca 2010

Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Dz.U.2013.1129 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  2 września 2004  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

art. 31 ust. 4  |  12 kwietnia 2012, 7 maja 2010, 29 kwietnia 2005, 1 października 2004

Tryb postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2013.233  |  rozporządzenie  z dnia  12 lutego 2013  r.  |  Akt obowiązujący

art. 4(c)  |  20 lutego 2013

Inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

Dz.U.2011.96.559  |  rozporządzenie  z dnia  10 maja 2011  r.  |  Akt obowiązujący

art. 91 ust. 8  |  25 maja 2011

Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz.U.2004.130.1389  |  rozporządzenie  z dnia  18 maja 2004  r.  |  Akt obowiązujący

art. 33 ust. 3  |  23 czerwca 2004

Wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

M.P.2016.722  |  obwieszczenie  z dnia  28 lipca 2016  r.  |  Akt obowiązujący

art. 3 ust. 2(a)  |  28 lipca 2016

Copyright © 2014 – 2017 Wolters Kluwer

 

Dyscyplina finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dz.U.2017.1311 t.j.  |  ustawa  z dnia  17 grudnia 2004  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2011.240.1429  |  ustawa  z dnia  19 sierpnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

art. 8-19

Wykonywanie przepisów o odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.Urz.MF.1971.13.33  |  instrukcja  z dnia  17 września 1971  r.  |  Akt obowiązujący

Copyright © 2014 – 2017 Wolters Kluwer Polska SA

 

Pozostałe przepisy ogólne

Kodeks pracy.

Dz.U.2016.1666 t.j.  |  ustawa  z dnia  26 czerwca 1974  r.  |  Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zmiana ustawy – Kodeks pracy.

Dz.U.1995.16.77  |  ustawa  z dnia  3 lutego 1995  r.  |  Akt obowiązujący

art. 4

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dz.U.2017.1473  |  ustawa  z dnia  08 czerwca 2017  r.  |  Akt obowiązujący

Kodeks karny.

Dz.U.2016.1137 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 czerwca 1997  r.  |  Akt obowiązujący

rozdz. XXVIII

Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2017.665 t.j.  |  ustawa  z dnia  6 czerwca 1997  r.  |  Akt obowiązujący

art. 53-61art. 63(a)art. 63(b)art. 121-129

Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Dz.U.1990.54.310  |  ustawa  z dnia  20 lipca 1990  r.  |  Akt obowiązujący

Charakterystyka energetyczna budynków.

Dz.U.2014.1200  |  ustawa  z dnia  29 sierpnia 2014  r.  |  Akt obowiązujący

Prawo budowlane.

Dz.U.2017.1332 t.j.  |  ustawa  z dnia  7 lipca 1994  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

art. 63 ust. 2

Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz.U.2004.130.1389  |  rozporządzenie  z dnia  18 maja 2004  r.  |  Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Dz.U.2013.1129 t.j.  |  rozporządzenie  z dnia  2 września 2004  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dz.U.2016.1067 t.j.  |  ustawa  z dnia  11 sierpnia 2001  r.  |  tekst jednolity  |  Akt obowiązujący

Ochrona przyrody.

Dz.U.2016.2134 t.j.  |  ustawa  z dnia  16 kwietnia 2004  r.  |  Akt obowiązujący

art. 17 ust. 1 pkt 7art. 17 ust. 1 pkt 8

Rozruch inwestycji.

Dz.Urz.MB.1975.5.14  |  zarządzenie  z dnia  1 sierpnia 1975  r.  |  Akt obowiązujący

Wskazanie podmiotów uprawnionych do wydawania specjalistycznych opinii do projektów budowlanych.

Dz.Urz.MON.2011.25.410  |  decyzja  z dnia  16 grudnia 2011  r.  |  Akt obowiązujący

 

Gospodarka remontowa w obiektach budowlanych, służby zdrowia i opieki społecznej.

Dz.Urz.MZiOS.1984.2.11  |  wytyczna  z dnia  3 stycznia 1984  r.  |  Akt obowiązujący

Przyjmowanie do eksploatacji zrealizowanych obiektów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej resortu zdrowia i opieki społecznej.

Dz.Urz.MZiOS.1983.9.48  |  instrukcja  z dnia  8 września 1983  r.  |  Akt obowiązujący

Wysokość opłat za badania histopatologiczne wykonywane w ramach środków specjalnych przez zakłady społeczne służby zdrowia.

Dz.Urz.MZiOS.1983.5.32  |  zarządzenie  z dnia  18 maja 1983  r.  |  Akt obowiązujący

Organizacja i ramowy statut zespołu wojewódzkich przychodni specjalistycznych.

Dz.Urz.MZiOS.1982.12.64  |  zarządzenie  z dnia  18 listopada 1982  r.  |  Akt obowiązujący

Organizacja i ramowy statut wojewódzkiego szpitala zespolonego oraz specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZiOS.1982.12.62  |  zarządzenie  z dnia  10 listopada 1982  r.  |  Akt obowiązujący

Finanse publiczne.

Dz.U.2016.1870 t.j.  |  ustawa  z dnia  27 sierpnia 2009  r.  |  Akt obowiązujący

Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dz.U.2016.1436 t.j.  |  ustawa  z dnia  12 lutego 2009  r.  |  Akt obowiązujący

Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dz.U.2015.696 t.j.  |  ustawa  z dnia  19 grudnia 2008  r.  |  Akt obowiązujący

rozdz. 5

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzym.1957.03.25.

Dz.U.2004.90.864/2  |  umowa międzynarodowa  z dnia  25 marca 1957  r.  |  Akt obowiązujący

  1. 6 tyt. II

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie.  

Dz.Urz.MZ.2014.26  |  zarządzenie  z dnia  17 stycznia 2014  r.  |  Akt obowiązujący

Rachunkowość.

Dz.U.2016.1047 t.j.  |  ustawa  z dnia  29 września 1994  r.  |  Akt obowiązujący

Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dz.U.2016.1817 t.j.  |  ustawa  z dnia  24 kwietnia 2003  r.  |  Akt obowiązujący

art. 10(a)

Zasady ewidencji kosztów według ich rodzajów.

Dz.Urz.MF.1974.5.9  |  instrukcja  z dnia  19 stycznia 1974  r.  |  Akt obowiązujący

Ewidencja kosztów remontów, amortyzacji oraz kosztów i dochodów likwidacji i sprzedaży środków trwałych.

Dz.Urz.MF.1974.3.4  |  instrukcja  z dnia  29 grudnia 1973  r.  |  Akt obowiązujący

Zasady (polityka) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie.

Dz.Urz.MZ.2010.13.73  |  zarządzenie  z dnia  29 października 2010  r.  |  Akt obowiązujący

 

Skip to content