Ochrona danych osobowych

Informacja dotyczca Ogólnego Rozporządzenia RODO

Administrator Danych:

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Prosta 30

25-371 Kielce

Inspektor Ochrony Danych (DPO):

mgr Monika Kozielska

nr tel. (41) 201 38 26

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem RODO Dyrekcja informuje,  że Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ŚCMiN w Kielcach a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez ŚCMiN w Kielcach zostały dobrane na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla przetwarzania oraz oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 32 i 35 RODO.

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

 

Informacja na temat Monitoringu Wizyjnego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel: +48 (41) 201 38 07.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e,f RODO w odniesieniu do art. 222 KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 4. Monitoring obejmuje: wejście główne szpitala, ciągi komunikacyjne w obrębie oddziałów szpitalnych, Izbę Przyjęć, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, parking przy budynkach.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez administratora przez maksymalny okres 30 dni.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu dodanych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystane w celu profilowania.
 12. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie szpitala.

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1), nazywanym w skrócie RODO (GDPR),  w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ustanowiono Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Biorąc pod uwagę nadrzędne dobro, jakim jest ochrona danych osobowych osób fizycznych, celem  Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest zapewnienie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych, oraz ich uregulowanego przepływu na terenie RP oraz UE.

Powyższy cel należy realizować zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP.  W sposób szczególny uwzględniając:

 • Zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie, stosownie ograniczonych, do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • Przetwarzanie zebranych danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, adekwatnego do zakresu obowiązków służbowych, tylko i wyłącznie w przewidzianym zakresie.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w miejscach i systemach teleinformatycznych do tego przeznaczonych.
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych chronią powierzone dane przed zniszczeniem, utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, zwracając uwagę na dane objęte szczególną kategorią danych tj. dane o stanie zdrowia.
 • Osoby przetwarzające dane osobowe przyjmują do wiadomości fakt, że zachowanie tajemnicy wynikającej z przepisów RODO oraz KP obowiązuje także po wygaśnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz stosunku pracy zawartym z ŚCMiN – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.
 • Osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do natychmiastowego informowania Inspektora Ochrony Danych o jakichkolwiek incydentach lub naruszeniach uregulowanych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jako osobę odpowiedzialną za szacowanie ryzyka, dostosowanie jednostki do przepisów RODO, monitorowanie i rozliczanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz przepisów wynikających z RODO.

Inspektor Ochrony Danych wdrożył we wszystkich komórkach organizacyjnych ŚCMiN Politykę Bezpieczeństwa Informacji a także przeszkolił pracowników Szpitala z obowiązujących przepisów wynikających z Ogólnego Rozporządzenia RODO.

 

Informacja dla osób korespondujących ze szpitalem o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

Informacja dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

Informacja dla oferentów, kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Klauzula informacyjna RODO w związku z przekazaniem danych osobowych w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19

Informacja dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę

Klauzula informacyjna – UMOWA CYWILNOPRAWNA (umowa zlecenia, umowa o dzieło)

 

Skip to content