INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Przedmiotem  realizowanego projektu  pn. „Wdrożenie nadzoru nad bezpieczeństwem i realizacją usług medycznych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach poprzez kompleksową Tele-informatyzację i monitoring obiektu” jest poprawa dostępności i jakości usług poprzez kompleksową informatyzację w tym: e-rejestrację pacjentów przez Internet w poradniach przyszpitalnych, możliwą integrację z SIM, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego  w celu poprawy zarządzania procesami medycznymi i administracyjnymi, obniżenia kosztów działalności placówki, możliwość dostępu do danych medycznych przez lekarzy i pacjentów, automatyczne tworzenie baz danych i raportów medycznych na potrzeby NFZ, MZ, GUS itp.

szpital_izba1
Przedmiotowy projekt jest częścią przemyślanego, długofalowego planu, którego celem jest racjonalny rozwój i modernizacja obiektów służby zdrowia, oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt informatyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług w zakresie profilaktyki, oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

W ramach projektu zrealizowano :

– wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej
– wykonanie sieci strukturalnej
– montaż sprzętu aktywnego
– montaż i uruchomienie telewizji przemysłowej
– zakup sprzętu komputerowego
– zakup oprogramowania
– wdrożenie systemu informatycznego

Realizowany projekt poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystuje w swym działaniu najlepsze dostępne technologie. Zaprojektowany system informatyczny jest zgodny z aktualnymi aktami normatywnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. W pakiecie uwzględniono wszelkie zmiany ustawowe składające się na ubezpieczeniowy system ochrony zdrowia. Pakiet jest zgodny z założeniami MN i OZ dotyczącymi systemów informatycznych dla jednostek opieki zdrowotnej (pismo PSI-014/62/96 z późn. zm.) i  spełnia wymogi i umożliwia gromadzenie danych zgodnie z obowiązującymi normami i przyjętymi standardami międzynarodowymi. Technologia zastosowana do produkcji pakietu informatycznego zapewnia dużą odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących. W projekcie  uwzględnione  zostało wiele rozwiązań innowacyjnych i nowoczesnych. Projekt zakłada możliwość rejestracji pacjenta poprzez Internet oraz dostęp do jego dokumentacji medycznej w wyznaczonych punktach Szpitala.

społecznej oraz inwestycje w  dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport  Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia  projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej”.  Przewidywany termin zakończenia  realizacji zadania – czerwiec 2012.
Jesłednymi z głównych przyczyn przeprowadzenia kompleksowej informatyzacji Szpitala są niewątpliwie przanki ekonomiczne i społeczne. Wdrożenie projektu pozwoli jednostce usprawnić swoje działanie w szczególności poprzez kontrolę i nadzór nad pobytem pacjenta w Szpitalu od momentu jego przyjęcia na izbie przyjęć do momentu wypisu ze Szpitala. Pozwoli to również na usprawnienie działań administracji Szpitala, w zakresie bieżącego zarządzania placówką a także planowania przyszłych działań mogących wpłynąć na zmniejszenie kosztów działalności lub podniesienie poziomu usług medycznych wykonywanych w jednostce. Systematyczna poprawa jakości świadczonych usług medycznych zwiększy zaufanie społeczne do naszej placówki jako jednostki ochrony zdrowia działającej na obszarze regionu świętokrzyskiego. W perspektywie długookresowej w wyniku przeprowadzenia podobnych inwestycji w innych placówkach ochrony zdrowia na terenie całego kraju przedłoży się to bezpośrednio na zwiększenie zaufania społecznego obywateli do całej służby zdrowia.

Projekt zachowuje pełną zgodność z celami i założeniami krajowych, regionalnych i lokalnych  dok. Strategicznych. Celem głównym projektu jest: wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” RPOWŚ na lata 2007-2013. Cel ten wypływa z 2 celu szczegółowego Programu„Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań między sektorami B+R a gospodarką”, który jest kompatybilny z celem 5 Strategii Rozwoju Wo. Świętokrzyskiego do roku 2020 „Rozwój systemów infrastruktury technicznei i społecznej” oraz zbieżny z celem 3 Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 „ Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.Strategia Kierunkowa Rozwoju Informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywistyczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Cel strategiczny – Rozwój szerokiej wartościowej oferty usług dostępnej w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych. Zdrowie (Health) – jest wykorzystaniem w sektorze zdrowotnym komunikacji elektronicznej i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (transmisja danych cyfrowych, przechowywanych i wyszukiwanych elektronicznie) dla celów medycznych, administracyjnych oraz edukacyjnych, zarówno w wymiarze lokalnym jak i na odległość. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 (dokument przyjęty przez RM w dniu 29 listopada 2006 roku). Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski; poszczególnych obywateli i rodzin. Priorytet 2: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, c) infrastruktura teleinformatyczna. Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2008-2010 w zakresie określonych przez ten dokument priorytetów:
Realizacja programu innowacyjnych inwestycji teleinformatycznych stymulujących procesy rozwoju wiodących branż gospodarki regionalnej, zaspakajających faktyczne regionalne potrzeby społeczne oraz uwzględniających uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego województwa,
Realizacja programu upowszechnienia kompetencji cyfrowych i wiedzy o praktycznych
zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji społecznej, adresowanego do pracowników sektora publicznego, biznesu oraz grup wykluczenia cyfrowego.
Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020. Projekt jest zgodny z Celem strategicznym III – Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, Priorytet 3 – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach nie realizował do tej pory żadnej inwestycji ze środków unijnych w zakresie informatyzacji, natomiast zrealizował wiele zadań finansowanych z innych źródeł.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Priorytet1 – Rozbudowa i modernizacje infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,  Szpital w 2005 r. uzyskał dofinansowanie do projektu „Zakup mammografu i aparatu USG dla Pracowni Diagnostyki Chorób Piersi przy ŚCMiN w Kielcach na kwotę 1.339.589,04 zł, którą w pełni wykorzystał

Obecnie  realizowany jest  w ramach RPO  Osi priorytetowej 5 Wzrost jakości infrastruktury
społecznej oraz inwestycje w  dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport  Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia  projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej”. Przewidywany termin zakończenia  realizacji zadania – czerwiec 2012.

Skip to content