Zapewnienie dostępności w Świętokrzyskim  Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) możecie Państwo wskazać bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Świętokrzyskim  Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w zakresie:

– architektonicznym,

– informacyjno-komunikacyjnym

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
          Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach
• Data publikacji strony internetowej: 2019-03-30
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-25

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa szpitalprosta.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• strona posiada wersję o wysokim kontraście;
• strona posiada możliwość zwiększania rozmiaru czcionki;
• nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
• nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
• nie ma mapy strony;
• na stronie nie ma instrukcji odnoszącej się do koloru elementu;
• brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem Sekcji Informatykina e-mail: m.rek@szpitalprosta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 2013 998. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków
Każdy ma prawo zgłosić:
– uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji niedostępnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
Jeżeli termin ten okaże się dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W informacji tej podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie uwagi i błędy lub przygotujemy informacje w sposób alternatywny. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia zaproponujemy Ci dostęp do nich w sposób alternatywny.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające możesz wnieść skargę do Prezesa Zarządu PFRON al. JANA PAWŁA II 13, 00-828 Warszawa, tel. 22 50 55 500, w ciągu 30 dni od upływu terminu rozpatrzenia sprawy przez nas.
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, bezpłatna infolinia. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Aplikacje mobilne
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Zarządzenie Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja dla Osób z psem asystującym:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do poradni chorób piersi i poradni leczenia niepłodności, po uprzednim uzgodnieniu wizyty w rejestracji.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Raporty o stanie dostępności podmiotu publicznego:

2021.03.31 ver1      2021.03.31 ver2

 

Skip to content