Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 05/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych

sprawa SAG ZP- 05/2020

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 41/ 20-13-815 od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do czwartku i od 7:00 do 13:00 w piątek
  • mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 41/ 20-13-828 od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do czwartku i od 7:00 do 13:00 w piątek

Pobierz dokumentację przetargowĄ

Skip to content