Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej – SAG ZP – 07/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

na:  Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej

sprawa SAG ZP – 07/2018

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • Grażyna Micek – Kierownik  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, tel. 041/ 20-13-830, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content