Zakup i dostawę ginekologicznego aparatu USG – SAG ZP- 08/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm..

na: zakup i dostawę ginekologicznego aparatu USG

sprawa SAG ZP- 08/2017

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • med. Marek Wojner tel. 41/ 20-13-911  – od poniedziałku do piątku od 7ºº do 13ºº
  • Anna Sadowska – Starsza Położna tel. 041/ 20-13-911 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczą zamówienia i specyfikacji można odebrać osobiście w Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Szpitala – Dział Zamówień Publicznych, otrzymać drogą pocztową po przesłaniu wniosku o wydanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub pobrać ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Pobierz dokumenację przetargową

Skip to content