Adaptacja pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej – SAG ZP-01/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.

na: adaptację pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej

Sprawa SAG ZP-01/2019

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 15ºº w piątek od 7ºº do 15ºº 
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej i Sekcji Administracyjno-Gospodarczej  tel. 041/ 20-13-813 – od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 15ºº w piątek od 7ºº do 15ºº

 

Numer Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 505558-N-2019

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content