Zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii – SAG ZP – 02/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na:  Na zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do hemostazy 

wraz z dzierżawą analizatora  do koagulologii

sprawa SAG ZP – 02/2019

 

Przedmiot i termin realizacji zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można ze strony internetowej pod adresem www.szpgin.kielce.pl.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 041/20-13-815, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00
  • Grażyna Micek – Kierownik  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, tel. 041/ 20-13-830, pon.- pt. w godz. 7:00-13:00

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content