Adaptacja pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej – SAG ZP- 18/2018 – UNIEWAŻNIONY !!!

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.

na: adaptację pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej

Sprawa SAG ZP- 18/2018

!!!! UNIEWAŻNIONY !!!!

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 15ºº w piątek od 7ºº do 15ºº
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej i Sekcji Administracyjno-Gospodarczejtel. 041/ 20-13-813 – od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 15ºº w piątek od 7ºº do 15ºº 

 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content