Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych – SAG ZP-11/2020

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

sprawa SAG ZP-11/2020

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. 41/ 20-13-828 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna, tel. 41/ 20-13-819 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożę operacyjnych z podziałem na 5 zadań:

Zadanie nr 1 – Materiały opatrunkowe niesterylne i kompresy, opatrunki sterylne

Zadanie nr 2 – Opatrunki sterylne i przylepce

Zadanie nr 3 – Materiały opatrunkowe sterylne

Zadanie nr 4 – Ubrania chirurgiczne j.u, czepki, zestawy do zabiegów, fartuchy chirurgiczne

Zadanie nr 5 – Zestawy do porodu, zestawy dla noworodka, koszule położnicze

Zadanie nr 6 – Prześcieradła ochronne, fartuchy wizytacyjne

 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content