Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych – SAG ZP-15/2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych

sprawa SAG ZP-15/2016

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content