Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP- 14/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2087r. poz. 1986 ze zm.

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

sprawa SAG ZP- 14/2019

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Lucyna Wychowaniec – Naczelna Pielęgniarka     tel. 41/ 20-13-818  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na Zadania od 1 do 24

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 07.11.2019r. do godz. 10:00.

Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego otworzy oferty w dniu 07.11.2019r.  o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content